ankommen.app - Dienst für die Allgemeinheit

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

کار

خدمات عام المنفعه

ندا که از ایران گریخته است

در آلمان برنامه ای وجود دارد که “خدمات داوطلبانه فدرال” (BFD) نامیده می شود. در این برنامه، مردان و زنان در تمام سنین در بیرون از محل کار یا مدرسه در جهت منافع اجتماعی مشترک تلاش می کنند. به عنوان پناهجو، شما نیز می توانید در این برنامه شرکت کنید.

داوطلبان در این برنامه از کارکنان سازمان های خیریه حمایت می کنند. به عنوان مثال، فعالیت هایی نظیر مراقبت از کودکان، دادن غذا به بی خانمان ها و یا کمک باغبانی. برنامه های کاربردی بسیار متنوع هستند. خدمات شش تا 18 ماه طول می کشد و می تواند به صورت پاره وقت نیز انجام شود. داوطلبان باید به سن قانونی رسیده باشند. شما برای فعالیت هایی که انجام می دهید کمک هزینه و بیمه اجتماعی دریافت می کنید. فعالیت های حاصل از (BFD) می تواند به منافع فعالیت های دیگر ادغام شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این برنامه، مشاوران و مراکز می توانید به سایت زیر مراجعه کنید.

http://www.bundesfreiwilligendienst.de