ankommen.app - Kann ich Arbeitgebern in Deutschland vertrauen?

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

کار

آیا می توانم به کارفرماها در آلمان اعتماد داشته باشم؟

خانمی که به یک خیاط کمک می کند

در آلمان قوانینی وجود دارد که پرداخت دستمزد مناسب را تضمین می کنند وهمچنین تضمین می کنند که ساعات کار از حداکثر ساعات کار مجاز تجاوز نکند. این مقررات در مورد کلیه کارفرماها صدق می کند و کارفرماها باید از آن پیروی کنند.

دستمزدی که قول داده شده است باید پرداخت گردد

علاوه بر آن معمول است که توافق های بین کارکنان و کارفرماها در یک قرارداد کار ثبت می گردند. در صورت بروز اختلاف شما می توانید ثابت کنید که قول چه چیزهایی به شماد داده شده و چه چیزهایی از شما خواسته و مطالبه می شود.

چنانچه یک کارفرما وظایفی را که در قرارداد ثبت شده است انجام ندهد – به عنوان مثال دستمزد مورد توافق را نپردازد – در چنین حالتی شما می توانید به دادگاه های کار که برای این موارد صلاحیت دارند مراجعه کنید. در بسیاری از شرکت ها نیز شورای کارکنان شرکت وجود دارد که در این گونه موارد به شما کمک خواهد کرد.