ankommen.app - Wie bekomme ich eine Arbeitserlaubnis?

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

کار

چگونه می توان اجازه کار دریافت نمود؟

مرد جوانی در کنار دستگاه پرس

نخست این که شما باید یک پیشنهاد شغلی داشته باشید. کارفرمای آتی شما متنی حاوی شرح کار شغلی را به شما می دهد. در متن مزبور توضیح داده شده است که این کار را تحت چه شرایطی به شما می دهند. با این نامه نزد امور اتباع بیگانه می روید. این اداره در اغلب موارد در آن بخش از ایالتی که شما اسکان داده شده اید قرار دارد. در آنجا درخواست اجازه کار می دهید.

زبان، زبان، زبان

این امر نیز کمی طول می کشد زیرا بررسی می گردد که شما تقریبا تحت شرایط مساوی و با همان مزد کار کنید که سایر کارکنان همان شرکت برای همان کار. اداره های مربوطه کوشش می کنند برای شما در اسرع وقت اجازه کارصادر کنند، زیرا در بسیاری بخش ها نیروی کار جدید مورد نیاز می باشد. ولیکن به این امر هم توجه می شود که آیا این کار را یک کارګر بیکار داخلی نیز می تواند انجام دهد یا خیر و این که آیا شما مهارت مناسب برای انجام کار مزبور را دارید یا خیر. در این مورد نیز این امر صدق می کند: هر قدر به زبان آلمانی بیشتر احاطه داشته باشید، به همان اندازه شانس شما برای یافتن شغلی خوب بیشتر می شود.