ankommen.app - Wie viel Geld bekomme ich für meine Arbeit?

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

کار

برای کار خود چقدر پول دریافت می کنم؟

خانم جوشکار پناهجو

در آلمان حداقل دستمزد از طریق قانون تعیین شده است و مقدار آن برای هر ساعت کار هشت و نیم یورو می باشد. حداقل دستمزد ولیکن فقط شامل کار می شود و برای دوره آموزش فنی و حرفه ای، کارآموزی و یا برای افراد زیر سن قانونی که دوره آموزش فنی و حرفه ای را نگذرانده اند صدق نمی کند. در این گونه موارد می توان دستمزد کمتری پرداخت کرد.

حداقل دستمزد – یورو در ساعت 8,50

در بسیاری از بخش های اقتصاد، سندیکاهای کارگری و کارفرماها قراردادهای تعرفه منعقد کرده اند که در آنها مقدار دستمزد تعیین شده است. در این قراردادهای تعرفه نیز این اصل صدق می کند: هر قدر سطح آموزش تخصصی شما بالاتر باشد میزان حقوق ماهیانه شما نیز بالاتر است. کارگران متخصص (زن و مرد) نسبت به کارگران بدون تخصص (زن و مرد) حقوق بیشتری می گیرند، تکنیسین ها و مهندسان (زن و مرد) با پایان نامه دانشگاهی حقوق باز هم بیشتری دریافت می کنند.