ankommen.app - Taschengeld mit Hilfe kleiner Jobs

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

کار

پول توجیبی با انجام کار های کوچک

ماشین چمن زنی

تا مادامی که کار تمام وقت پیدا نکرده اید “مینی جاب ( Minijob) ” با کمتر از 15 ساعت کار در هفته امکان خوبی برای کسب درآمدی جزئی  و آشنا شدن با افراد جدید است.

برای کارهای که محدود به چند ساعت می باشند همان مقررات صدق می کنند که برای کار تمام وقت. شما برای این کار هم نیاز به اجازه کار دارید که درخواست آن را می توانید در اداره امور اتباع بیگانه بدهید.

با شرکت های آلمانی آشنا شوید

مینی جاب – مانند کارآموزی – امکان خوبی برای آشنا شدن با یک شرکت و به دست آوردن برداشتی اولیه از زندگی شغلی و کاری در آلمان است. در کنار این امر زبان آلمانی شما هم به صورت اتوماتیک بهتر می شوند زیرا شما در تماس به همکاران زن و مرد خود همواره تمرین می کنید. در صورتی که به عنوان نیروی کمکی در منازل کار می کنید، از کودکان کوچک مراقبت می کنید و یا در یک باغ کار می کنید، کارفرما باید در چنین مواردی شما را به اداره های مربوطه معرفی کنید. پس  از آن شما می توانید درخواست اجازه کار نمایید.