ankommen.app - Wie finde ich Arbeit in Deutschland?

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

کار

چگونه می توانم در آلمان کار پیدا کنم؟

کمدی با لباس های کار

در آلمان مراکز کاریابی وجود دارند. مراکز کاریابی دولتی در آژانس های کار و جاب سنترها (Arbeitsagenturen und Jobcenter) مستقر هستند.در بسیاری از جاها کارمندان آژانس کار به کمپ های اسکان پناهجویان نیز می روند و در همان جا مشاوره می دهند.

شرکت های آلمانی در وهله نخست نیاز به کارګران متخصص دارند

در وهله اول کارنامه های تحصیلی شما، میزان آشنایی شما به زبان آلمانی و اطلاعات شغلی و حرفه ای شما مهم هستند. این داده ها و اطلاعات در سیستم کامپیوتری ثبت وبا درخواست کارفرماهان مختلف در تمام آلمان مقایسه می شود. به شما مشاوره کامل داده می شود و از مراکز کاریابی راهنماهی های مهمی دریافت می کنید. در آلمان به ویژه نیاز به کارگر متخصص بسیار زیاد است. از این رو به مراکز کاریابی کلیه تجربه های کاری را خود را شرح دهید. به محض اینکه آزانس کار از یک فرصت شغلی که برای شما مناسب است اطلاع حاصل کند شما را در جریان امر قرار خواهد داد. البته خود شما هم می توانید از طریق اینترنت مثلآ در بازار کار https://www.arbeitsagentur.de به دنبال کار بگردید و یا این که به شرکت ها مراجعه و خود را معرفی کنید.