ankommen.app - Anerkennung des Asylantrags

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

فرایند پناهندگی

به رسمیت شناخته شدن درخواست پناهندگی

فرم درخواست اعطای اجازه اقامت

اگر به شما پناهندگی و یا اقامت داده شود اداره امور اتباع بیگانه برای شما مجوز اقامت صادر خواهد کرد و مجوز در ابتدا  سه سال اعتبار دارد. پس از سه سال میتوانید در صورتی که دلایلی که باعث به رسمیت شناخته شدن شما به عنوان پناهنده شده اند کماکان پا بر جا باشند اجازه اقامت دائم (Niederlassungserlaubnis) دریافت خواهید کرد. شما مخارج زندگی خود را از طریق کار کردن تأمین می کنید و زبان آلمانی را به اندازه کافی یاد گرفته اید.

لغو یا باز پس گرفتن تصمیم مثبت در مورد شما می‌تواند در صورت وجود شرایط لازم برای این امر متعاقبا نیز انجام گیرد. تصمیم در این مورد منوط به نظر اداره فدرال می‌باشد.

افرادی که به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته می شوند اصولا همان کمک های اجتماعی را دریافت می کنند که به افرادی که دارای تابعیت آلمان هستند تعلق می گیرد. آنها دسترسی نامحدود به بازار کار دارند. علاوه بر این حق شرکت در کلاس‌های انتگراسیون را دارا می باشند.

در صورت قرار گرفتن تحت پوشش فرعی پناهندگی (subsidiärer Schutz) شما برای یک سال اجازه اقامت دریافت خواهید کرد و اداره امور اتباع بیگانه می‌تواند این مجوز را برای مدت دو سال دیگر تمدید کند. بعد از پنج سال اگرشما مخارج زندگی خود را از طریق کار کردن تأمین می کنید و زبان آلمانی را به اندازه کافی یاد گرفته اید به شما اقامت دائم داده می شود.

اگر معلوم شود که شما را به کشورتان بر نمی گردانند اول به شما اقامت یک سال و بعدا ازپنج سال اگرشما مخارج زندگی خود را از طریق کار کردن تأمین می کنید و زبان آلمانی را به اندازه کافی یاد گرفته باشید به شما اقامت دائم داده می شود.