ankommen.app - Anhörung zum Asylantrag

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

فرایند پناهندگی

مصاحبه درخواست پناهندگی

مشاوره برای متقاضیان پناهندگی

پس از آنکه درخواست پناهندگی خود را ارائه کردید، دوباره به کمپ بازخواهید گشت و اداره فدرال امور مهاجرت و پناهندگان نیز از شما برای بار دوم جهت انجام مصاحبه شخصی دعوت به عمل خواهد آورد. متاسفانه نمی‌توان گفت که این مدت چقدر طول می کشد.

در مصاحبه شخصی از شما پرسش هایی در مورد آزار و پیگرد، زندگی نامه، شرایط زندگی و مسیر سفر به عمل خواهد آمد. شما وقت کافی در اختیار خواهید داشت تا علت خروج از کشورتان را شرح دهید، یعنی این که به چه علت فرار کرده اید و این که در صورت بازگشت به کشورتان نگران چه چیزی خواهید بود. شما نباید از بیان این امور نگران باشید. لطفاً فقط اموری که برای خود شما رخ داده است را شرح دهید. توصیه دوستان یا آشنایان را – در صورتی که چنین توصیه ای صورت گیرد – مبنی بر بیان اموری که برای خودتان رخ نداده است نپذیرید.

اطلاعات نادرست می توانند باعث رد درخواست شما شوند. همیشه صادقانه به سوالاتی که از شما مطرح می شود پاسخ دهید.

در زمان مصاحبه  نیز یک مترجم زن و یا یک مترجم مرد وجود دارد.

بررسی درخواست پناهندگی به چه نحوی است؟

در مورد درخواست پناهندگی شما، پس از مصاحبه و بر مبنای بررسی کلی تمام اطلاعات حائز اهمیت تصمیم کیری می‌شود. این مصاحبه دارای اهمیت ویژه می‌باشد. در برخی موارد برای تصمیم‌گیری تحقیقات بیشتری برای روشن شدن امر لازم است. به عنوان مثال پرسش هایی از وزارت امور خارجه به عمل می‌آید. بررسی‌ و آنالیز زبان و متن مدارک، بررسی های فیزیکی و فنی در مورد اسناد انجام می‌گیرد و یا نظریه های کارشناسی پزشکی تهیه می گردد. همچنین جعل یا اصل بودن مدارکی مانند مدارک تولد یا پاسپورت شما نیز ثابت خواهد شد.

نتیجه تصمیم و دلایل آن به همراه توضیح امکانات حقوقی جهت اعتراض به تصمیم و ترجمه آن به صورت کتبی به شما ابلاغ می‌گردد.