ankommen.app - Wie beantrage ich Asyl?

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

فرایند پناهندگی

چگونه درخواست پناهندگی بدهم؟

متقاضی پناهندگی در اتاق انتظار

پس از ثبت نام و ورود در محل اسکان جمعی پناهجویان، برای شما موعدی در اداره  فدرال امور مهاجرت و پناهندگان (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) تعیین می‌گردد. شما در آنجا باید شخصاً درخواست پناهندگی خود را ارائه کنید و ارائه درخواست از طریق پست ممکن نیست. نمی‌توان دقیقاً گفت که چقدر طول خواهد کشید تا زمان مصاحبه به شما اطلاع داده شود. احتمالاً باید مدت نسبتا زیادی منتظر بمانید. در این گفتگو یک مترجم زن و یا یک مترجم مرد هم حضور خواهد داشت.

در اداره فدرال امور مهاجرت و پناهندگان چه کارهایی انجام می گیرند؟

اداره فدرال امور مهاجرت و پناهندگان (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)، در صورتی که  گواهی ورود به خاک آلمان را نداشته باشید، داده ها و اطلاعات شخصی شما را ثبت می‌کند: از شما عکس گرفته می‌شود و انگشت‌ نگاری به عمل می آید. کودکان زیر 14 سال از این امر معاف می باشند. خواهشمندیم برای تقاضای پناهندگیتان مدارک شناساییتان به همراه مدارک ورودتان به آلمان ویا کاغذ اقامتی موقت و همچنان دعوتنامه  تعیین وقت از طرف  اداره  فدرال امور مهاجرت و پناهندگان را همراه خود بیاورید.

خواهشمندیم کلیه مدارک شناسایی و سندهایی که مربوط به پناهندگی و علت ترک کشورتان هستند را همراه خود بیاورید.این مدارک می توانند پاسپورت ، شناسامه و یا مدارک مربوط به سفر باشند. عکس ها ، گواهی دکتر، مدارک  قضائی یا پلیسی نیز در این دسته قرار دارند.

شما موظف هستید که با اراعه کمک هویت خود اثبات کنید اگر شما موفق نشوید هویت خود را ثابت کنید، ملیت شما از طریق آنالیز زبان حرف زدنتان تعیین می گردد..

چه سؤالهایی در هنگام ارائه پناهندگی پرسش می شوند؟

در این گفتگو که به همراهی یک مترجم زن ویا مرد است، سؤالات زیر مطرح می شوند:

مشخصات شخصی، محل زندگی، وضعیت تحصیلی، اعضاء خانواده شما، زبان هایی که صحبت می کنید و مسیر سفرتان تا آلمان .

در مورد دلائل شخصی پناهندگی بعداً از شما سؤال به عمل خواهد آمد

سپس برای مدت زمانی که فرایند رسیدگی به درخواست پناهندگی شما ادامه دارد، مجوز اقامت (Aufenthaltsgestattung) دریافت خواهید کرد. این مجوز یک مدرک شناسایی است که می‌بایست همیشه همراه داشته باشید و در هنگام کنترل توسط پلیس ارائه کنید. مجوز اقامت به شما این حق را می‌دهد که تا زمان تصمیم‌گیری در مورد درخواست پناهندگی بتوانید در آلمان زندگی و تحت شرایطی خاص کار کنید.

آیا می‌توانم با مجوز اقامت  (Aufenthaltsgestattung)برای همیشه در آلمان بمانم؟

مجوز اقامت (Aufenthaltsgestattung) بدین معنا نیست که شما برای همیشه می‌توانید در آلمان بمانید. مجوز مربوطه به منزله کارت شناسایی شما برای مدتی می باشد که فرایند رسیدگی به درخواست پناهندگی شما ادامه دارد.