ankommen.app - Was bekomme ich in der Aufnahmeeinrichtung?

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

فرایند پناهندگی

در محل اسکان جمعی پناهجویان چه چیزهایی دریافت می کنم؟

خانمی با کودکی خردسال

در محل اسکان جمعی پناهجویان تمام چیزهایی که برای زندگی به آن‌ها نیاز دارید به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده می شود. این ها از جمله عبارتند از: خوراک و نوشیدنی، لوازم و اشیا لازم مانند ملحفه، لوازم بهداشتی، کارد و چنگال و پوشاک. علاوه بر این ممکن است که پول هم به شما تعلق ‌گیرد. پول مزبور نهایتاً برای یک ماه پیش پرداخت می‌شود.