ankommen.app - Die Erstaufnahme

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

فرایند پناهندگی

پذیرش اولیه

کودکی با تخم مرغ شانسی

شما در ابتدا در نزدیک ترین کمپ پذیرش پناهجویان اسکان خواهید یافت. این احتمال وجود دارد که در عرض چند روز به کمپ پذیرش دیگری منتقل شوید و شاید حتی لازم گردد که محل اسکان شما چند بار تغییر کند.

مسئولیت تامین نیازهای شما از قبیل سرپناه و کمک‌های پزشکی بر عهده کمپی است که در آن مستقر گردیده‌اید. همچنین در آن جا اطلاعاتی در باره مراحل بعدی فرایند پناهندگی و این که کدام دفتر اداره فدرال امور مهاجرت و پناهندگان برای بررسی درخواست پناهندگی شما ذی صلاح مِی باشد، کسب خواهید کرد. اکثر اوقات این دفتر نزدیک محل اسکان شما می‌باشد. بدین ترتیب شما برای دادن درخواست پناهندگی باید مسافت کوتاهی را طی کنید.

آیا می‌توانم محل سکونتم را خودم انتخاب کنم؟

شما نمی‌توانید محل اسکان خود را شخصا انتخاب کنید، زیرا آلمان کلیه پناهجویان را بین 16 ایالت کشور تقسیم می‌کند، تا درخواست‌های پناهندگی سریعا مورد رسیدگی قرار گیرند. لذا این احتمال وجود دارد که شما موظف به سفر به ایالت دیگری شوید. پناهجویان بر مبنای سهمیه بندی مشخصی در ایالات آلمان تقسیم می‌گردند. البته این امر نیز نقش دارد که کدام یک از دفاتر اداره فدرال امور مهاجرت و پناهندگان برای کشور شما دارای صلاحیت می‌باشد.

در صورت فقدان جای خواب در محل های معمولی اسکان پناهجویان، ممکن است لازم باشد موقتاً به یک محل اسکان اضطراری منتقل شوید. در بعضی مناطق پناهجویان به طور موقت در مسافرخانه‌ها یا خانه‌های شخصی نیز اسکان داده می‌شوند.