ankommen.app - Erste Schritte in Deutschland

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

فرایند پناهندگی

نخستین گام ها در آلمان

پناهجویی در مرکز بهداشت و سلامت برلین

لطفا هرچه سریع‌تر خود را در یکی از نهاد‌های دولتی مانند اداره پلیس، اداره امور اتباع بیگانه (Ausländerbehörde)، کمپ پناهجویان یا یکی از پایگاه های اداره پلیس فدرال معرفی نمایید و اظهار کنید که می‌خواهید درخواست پناهندگی بدهید. ماموران برای اسکان شما، جایی در یک کمپ در نزدیکی همان جا تهیه می کنند. در آنجا از شما مراقبت به عمل خواهد آمد و اطلاعات اولیه در باره فرایند پناهندگی در آلمان را دریافت خواهید کرد.

همچنین یک برگه هویت موقت به شکل یک گواهی ورود به خاک آلمان و یا یک گواهی شروع  دریافت خواهید نمود.

گواهی ورود به خاک آلمان بسیار مهم است.

گواهی ورود به خاک آلمان و یا گواهی شروع مدارک شناسایی شما هستند و به شما امکان استفاده از خدمات ارائه شده برای پناهجویان مانند خورد و خوراک، نوشیدنی، سرپناه، پوشاک و کالاهای تندرستی و بهداشت فردی را می‌دهند. به این موارد پول تو جیبی هم اضافه می‌شود که می‌توانید از آن برای رفع نیازهای شخصی روزمره خود استفاده کنید.

سریعاً اقدام کنید!

لطفا هرچه سریع تر خود را به یکی از نهادهای دولتی معرفی کنید، زیرا درغیر این صورت اقامت شما در آلمان غیرقانونی خواهد بود و امکان اخراج اجباری شما از آلمان وجود خواهد داشت. فقط در صورت پیروی از دستورات نهاد‌های دولتی، فرایند رسیدگی به درخواست پناهندگی شما در اسرع وقت آغاز خواهد شد.