ankommen.app - Zusammenwohnen mit der Familie

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

فرایند پناهندگی

زندگی همراه با خانواده

ورود خانمی با کودکانش به یک مرکز اقامت پناهندگان

بسیاری از کمپ های پذیرش سعی می‌کنند تا ملاحظه خانواده‌ها و زنان و مردانی را که به تنهایی سرپرستی یک خانواده را به عهده دارند بکنند. در کمپ های پذیرش در برخی موارد بخش‌هایی مخصوص خانواده‌ها وجود دارند. اما اکثراً به دلیل کمبود جا این امکان وجود ندارد که فضا‌های مجزا ترتیب داده شوند. بعضی از ایالت‌ها تلاش می‌کنند پناهجویانی را که آسیب‌پذیر هستند تا حد امکان به شکل نامتمرکز و در آپارتمان های یک نفره اسکان دهند.

چگونه خانواده‌ام را بیابم؟

به مسئولان اطلاع دهید که شما اقوامی دارید یا اینکه آنها در سفر با شما همراه بوده‌اند. همچنین به مرکز مشاوره اجتماعی برای پناهندگان (Asylsozialberatung) که در کلیه محل های اسکان جمعی پناهجویان وجود دارند، مراجعه کنید.