ankommen.app - Kann ich meine Familienangehörigen zu mir nach Deutschland holen?

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

فرایند پناهندگی

آیا می توانم اعضای خانواده خود را به آلمان بیاورم؟

زینب هشت ساله به همراه برادرش در یک مرکز اقامت پناهندگان در ویلمرسدورف برلین پذیرفته می شود

این امر که آیا شما می توانید اعضای خانواده خود را به آلمان بیاورید بستگی به این دارد که چه پاسخی به درخواست پناهندگی شما داده می شود. در صورتی که درخواست پناهندگی شما هنوز در جریان باشد، شما حق قانونی برای این که خانواده درجه اول شما به شما بپیوندند را ندارید. پس از این که به درخواست پناهندگی شما پاسخ مثبت داده شود و شما واجد شرایط پناهندگی یا شرایط حمایت از پناهندگان تشخیص داده شدید، می توانید درخواست پیوستن خانواده تان به شما را بدهید. شما باید درخواست مزبور را در خلال مدت سه ماه در نزد اداره امور خارجه آلمان ( Auswärtiges Amt) بدهید.

در صورتی که شما را واجد شرایط مربوط به حمایت تکمیلی (subsidiärer Schutz) تشخیص داده باشند، شما در چنین حالتی می توانید پس از دو سال اعضای خانواده خود را تحت شرایط آسان تری به آلمان بیاورید. در این حالت شما باید جای کافی برای زندگی داشته باشید و بتوانید امورات زندگی خانواده را تأمین کنید و هویت اعضای خانواده را ثابت کنید.اطلاعات بیشتر در این مورد را می توانید از طریق اداره اتباع خارجی به دست آورید.