ankommen.app - Welche Pflichten habe ich?

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

فرایند پناهندگی

من چه وظایفی دارم؟

گذرنامه با مهر اراۀه شود

اصولاً باید قوانین و مقررات کشور آلمان را رعایت کنید.

شما موظف هستید درخواست پناهندگی خود را شخصاً در یکی از دفاتر اداره فدرال امور مهاجرت و پناهندگان (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) ارائه کنید. در هنگام مصاحبه نیز باید شخصاً حضور داشته باشید. لطفا در قرارهای اداری سروقت در محل حضور یابید.

وظیفه مشارکت

شما موظف هستید در هنگام بررسی درخواست پناهندگی تان اطلاعات درستی در مورد هویت خود بدهید. ارائه تمامی اسناد و مدارک رسمی که نزد خود دارید نیز مشمول این امر می باشد. همچنین در صورت تغییر محل زندگی، اطلاع‌رسانی به موقع به اداره فدرال و اداره امور اتباع بیگانه در مورد آدرس جدید خویش برای اینکه همواره در دسترس باشید، بسیار حائز اهمیت است. انجام وظیفه مشارکت برای شما بسیار مهم می‌باشد. عدم انجام این امر ممکن است که تأثیر منفی بر تصمیم گیری اداره فدرال داشته باشد. لطفاً اداره فدرال را از تمام تغییرات مهم مانند بارداری یا بیماری های سخت مطلع سازید.

مجوز اقامت (Aufenthaltsgestattung)

مجوز اقامت به شما این اجازه را می‌دهد که در منطقه‌ محدودی در جمهوری فدرال آلمان اقامت داشته باشید. نام این منطقه در مجوز اقامت شما ذکر شده است. شما ‌بایستی مجوز اقامت را همیشه همراه خود داشته باشید. برای خارج شدن موقت از محدوده مزبور، نیاز به اجازه نامه از طرف اداره امور اتباع بیگانه و یا در صورتی که هنوز در محل اسکان جمعی پناهجویان زتدگی می کنید از طرف اداره فدرال (Bundesamt) دارید.

بعد از سه ماه شما این حق را دارید که بدون کسب هیچگونه اجازه ای از اداره جات در جای دیگری در آلمان زندگی کنید.