ankommen.app - Welche Rechte habe ich?

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

فرایند پناهندگی

من دارای چه حقوق قانونی هستم؟

مردی جوان لبخند می زند

شما این حق را دارید که فرایند رسیدگی به درخواست پناهندگی تان بر طبق مقررات قانونی انجام گیرد. مصاحبه شخصی نیز بخشی از این حق می‌باشد. شما می توانید در این مورد خواست خود را در باره جنسیت مترجم و جنسیت شخص تصمیم‌ گیرنده ابراز کنید.

انجام مصاحبه توسط ماموران ویژه

پناهجویان زیر سن قانونی که بدون همراه هستند، قربانیان شکنجه، افرادی که دچار آسیب روانی هستند، افرادی که بر اساس جنسیتشان تحت پیگرد قرار دارند و افرادی که قربانی تجارت انسان شده‌اند، حق دارند که مصاحبه با آن ها توسط ماموران ویژه صورت گیرد. این افراد مصاحبه گران و تصمیم گیرندگانی هستند که مخصوصاً برای این گونه موارد آموزش دیده‌اند.

در صورت ارائه درخواست پناهندگی تا زمانی که نتیجه درخواست شما مشخص شود، از حقوق خدمات به پناهجویان بهره مند خواهید بود. این حقوق عبارتند از: خوراک و آشامیدنی، لوازم و اشیای لازم مانند ملحفه، لوازم بهداشتی، کارد و چنگال و پوشاک.