ankommen.app - Die Registrierung

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

فرایند پناهندگی

ثبت نام

اثر انگشت یک متقاضی پناهندگی اسکن می شود

تمام کسانی که تقاضای پناهندگی می دهند هویت آنها ثبت می شود.ثبت هویت در محلهایی که پ ای ک  PIK نامیده میشوند در نزد اداره پلیس شهری ویا استانی و یا در نزد اداره اتباع خارجی صورت می گیرد

هنگام ثبت نام باید داده ها و اطلاعات شخصی خود را اعلام نمایید: نام و نام خانوادگی، کشور مبدأ، تاریخ تولد، دین، زبان و قومیت. همچنین نهایتاً در زمانی که درخواست پناهندگی شما ثبت می‌گردد، از شما انگشت‌نگاری به عمل خواهد آمد. از کودکان زیر 14 سال انگشت نگاری نمی شود. اثر انگشتان شما با پایگاه های داده‌ها و اطلاعات در سطح کشور و اروپا بررسی و مقایسه خواهد شد.

اگر مشخصات شما ثبت نشود، حضور شما در آلمان غیرقانونی خواهد بود و امکان اخراج اجباری شما از آلمان وجود خواهد داشت.

به چه دلیل مشخصات من چندین بار ثبت می‌گردد؟

ممکن است که مشخصات شما چندین بار ثبت  گردند. نهادهای مختلف به داده ها و اطلاعات متفاوتی از شما نیاز دارند. در برخی نهادها مشخصات فردی شما کفایت می‌کنند، در صورتی که شما گواهی ورود به خاک آلمان دربافت کنید دیگر نیازی به ثبت مکرر مشخصات شما نیست.