ankommen.app - Ausbildung in Deutschland meist kostenlos

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

آموزش فنی و حرفه ای

در آلمان آموزش در اغلب موارد رایګان است

مرد جوان در یک نانوایی بزرگ کار می کند

دوره های آموزش آموزشگاهی در بسیاری از مؤسسات – عمدتا غیرخصوصی – رایگان است. البته شما در چنین مواردی در طول آموزش اجرتی هم دریافت نمی کنید. ولی در برخی از آموزشگاه های خصوصی  باید شهریه پرداخت گردد. شما معمولا در طی دوره آموزش آموزشگاهی مراحل کارآموزی هم دارید و برای کارآموزی کمی پول دریافت می کنید.

کارنامه های تحصیلی دوران مدرسه شما مهم اند

در اکثر شرکت ها برای شروع دوره آموزش فنی و حرفه ای راجع به کارنامه تحصیلی پایان دوران مدرسه سؤال می کنند. از این رو باید قبل از شروع مشخص کنید که آیا کارنامه تحصیلی پایان دوران مدرسه شما در آلمان به رسمیت شناخته می شود یا خیر.