ankommen.app - Betriebe kennenlernen

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

آموزش فنی و حرفه ای

با واحدهای اقتصادی آشنا شوید

آموزش جوشکاری

مسلم است که شما می توانید با یک شرکت به عنوان “بازدید کننده” و یا “مهمان” آشنا شوید. این افراد کارآموز مهمان (  Hospitation ) نامیده می شود. افرادی که به عنوان کارآموز مهمان هستند، کار نمی کنند بلکه با کارگاه یا کارخانه و فرایند کار در آن از طریق دیدن و نگاه کردن آشنا می شوند.

با شرکت های زیادی آشنا شوید

هاسپیتیشن به معنای اشتغال به کار نیست و به همین علت برای آن نیازی به درخواست صدور اجازه نامه از اداره امور اتباع بیگانه نیست. برای انجام هاسپیتیشن محدودیت زمانی وجود ندارد. ولی  بدین دلیل که برای هاسپیتیشن  دستمزدی پرداخت نمی شود و جایگزینی هم برای کارآموزی و یا شغل نمی باشد، معمولا تنها چند روز طول می کشد.