ankommen.app - Lohnt es sich, eine Ausbildung zu machen?

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

آموزش فنی و حرفه ای

آیا گذراندن دوره آموزش فنی و حرفه ای ارزش وقت صرف کردن دارد؟

خانمی تیره پوست در کنار دستگاه جوشکاری

آری، مسلما ارزش دارد. مزد یک کارگر متخصص زن یا مرد تقریبا در همه موارد بیشتر از کارگران نیمه متخصص است. از این رو توصیه می شود که چنانچه دوره آموزش فنی و حرفه ای را نگذرانده اید حتما این دوره را بگذرانید. نظام آموزش فنی و حرفه ای آلمان خوب و در سطح بین المللی شناخته شده است. کارگران متخصص زن یا مرد، بویژه کارگران متخصص تازه کار در بخش صنایع، به عنوان مثال مشاغل فنی و حرفه ای در بخش فلزات و الکتروتکنیک شغل های خوبی پیدا می کنند.

دولت آلمان از آموزش فنی و حرفه ای حمایت می کند.

در آلمان از این رهنمود پیروی می شود: افرادی که وارد آلمان می شوند نباید هر چه سریع تر کار شغلی را  شروع کنند، بلکه باید تا جای ممکن مهارت تخصصی کسب نمایند.

از این رو شما می توانید در آلمان دوره آموزش فنی و حرفه ای را  تحت شرایط ساده ای آغاز کنید.

برای این کار لازم است که درخواست خود را در این مورد به اداره امور اتباع بیگانه تسلیم نمایید. (Ausländerbehörde)