ankommen.app - Praktikum zur Orientierung

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

آموزش فنی و حرفه ای

کارآموزی جهت یافتن گرایش شغلی

خانمی در حال باغبانی

درست است که کارآموزی، آموزش فنی و حرفه ای نیست، ولیکن امکان خوبی است برای آشنایی با شغل های متداول امروزه. وقتی که شما هنوز نمی دانید که کدام شغل برای شما درست و مناسب است، کارآموزی امری ایده آل برای آشنا شدن با مشاغل مختلف می باشد. شما می توانید در چندین واحد اقتصادی متفاوت پشت سر هم نیز کارآموزی کنید.

کارآموزی – راهی ایده آل برای وارد شدن به زندگی شغلی

شما از طریق همکاری در یک واحد کاری با افراد دیگر آشنا می شوید. این امر نیاز به آشنایی به زبان دارد. از طرف دیگر کارآموزی برای کارفرما نیز فرصت خوبی است که با کارآموز آشنا شود. شما در طول مدت کارآموزی به دقت زیر نظر هستید و موارد کمی نیست که به کارآموز پس از پایان دوره کارآموزی یک کار و شغل ثابت پیشنهاد می گردد. شما برای کارآموزی هایی که برای یافتن گرایش شغلی تان به کار نمی آیند و بیشتر از سه ماه طول می کشند، نیاز به اجازه کار دارید و نیز دست کم حداقل دستمزد (Mindestlohn) را دریافت می کنید.