ankommen.app - Wie läuft eine Ausbildung ab?

Navigation und Service

پناهندگی، آموزش فنی و حرفه ای، کار

آموزش فنی و حرفه ای

فرایند آموزش فنی و حرفه ای چگونه است؟

کارآموزی در دویچه بان

آموزش فنی و حرفه ای در یک واحد اقتصادی معمولا بین دو تا سه سال  نیم طول می کشد. شما در خلال گذراندن آموزش فنی و حرفه ای عمدتا در یک کارگاه کار می کنید و هم زمان با آن هفته ای یک یا دو روز به هنرستان فنی (Berufsschule)

می روید. در پایان دوره آموزش فنی وحرفه ای باید یک امتحان بدهید و پس از آن یک گواهی نامه به عنوان کارگر متخصص دریافت می کنید.(Facharbeiterbrief)

نیاز به کارګر متخصص بسیار زیاد است

به عنوان جایگزین برای آموزش فنی و حرفه ای، دوره های آموزشی آموزشگاهی نیز وجود دارد، که بویژه در بخش های طراحی و بهداشت ارائه می گردند. دوره های آموزشی آموزشگاهی اکثرا یک تا سه سال طول می کشند و با طی دوره های کارآموزی در واحد های اقتصادی تکمیل می گردند.