ankommen.app - Tipp: Migrationsberatung

Navigation und Service

زندگی در آلمان

مشاوره

توصیه: مشاوره مهاجرت (Migrationsberatung)

مشاور مهاجرت در حال مشاوره با یک پناهجو

مشاوره مهاجرت (Migrationsberatung) به افرادی که به آلمان می آیند کمک می کند که در این جا راحت تر جا بیافتند. پناهجویانی که “شانس بالایی برای ماندن در آلمان دارند” می توانند از این مشاوره بهره ببرند. افراد مزبور در حال حاضر پناهجویانی هستند که دارای تایعیت سوریه، عراق، ایران یا اریتره می باشند. شما در این مشاوره اطلاعاتی در مورد فراگیری زبان آلمانی، آموزش و شغل، مسکن، امور مربوط به تندرستی و همچنین ازدواج، خانواده و تربیت فرزندان کسب می نمایید.

مشاوران در بیشتر موارد زبان کشور شما را می فهمند. شما می توانید در باره مشکلات خود با آنها صحبت کنید و مشترکا راهکارهایی بیابید.

مرکز مشاوره در نزدیکی خود را می توانید این جا (BAMF) بیابید.