ankommen.app - Öffnungszeiten in Deutschland

Navigation und Service

زندگی در آلمان

خرید-خوراک-نوشیدنی

ساعات کار فروشگاه ها در آلمان

ویترین مغازه با ساعات کاری

در آلمان فروشگاه ها ساعات کار یکسانی ندارند. ساعات کار فروشگاه ها در مناطق مختلف متفاوت هستند. در اکثر ایالت ها فروشگاه های بزرگ مواد غذایی از ساعت 8:00 تا 20:00 و فروشگاه های مرکز شهر از ساعت 10:00 تا 20:00 باز هستند. در شهرهای کوچک و روستاها فروشگاه ها زودتر تعطیل می کنند و یا تنها چند ساعت در طول روز باز هستند. روزهای یک شنبه و روزهای تعطیل فروشگاه ها می بندند. فروشگاه هایی از قبیل نانوایی ها و فروشگاه های موجود در ایستگاه های راه آهن و جایگاه های بنزین (پمپ بنزین) از این قاعده مستثنی هستند. 

در ضمن: بسیاری از آرایشگاه ها و برخی دیگر از فروشگاه های کوچک دوشنبه ها تعطیل هستند. معمولا ساعات کار فروشگاه ها روی در ورودی آن ها درج شده است.