ankommen.app - Jung und aktiv

Navigation und Service

زندگی در آلمان

اوقات فراغت

جوان و فعال

دو مرد جوان در حال گفتگو

خوش گذراندن، دوست پیدا کردن و استفاده مفید از اوقات فراغت – این ها اهداف هزاران انجمن مخصوص کودکان و نوجوانان در آلمان هستند. بسیاری از انجمن ها برای جوانان زیر 27 سال در نظر گرفته شده اند. برخی به ورزش می پردازند، برخی دیگر بر سیاست، دین، محیط زیست و یا فرهنگ. برای جوانانی که سابقه مهاجرت و یا پناهندگی دارند نیز انجمن هایی وجود دارد. کودکان و جوانان در این انجمن ها به صورت افتخاری، بدون دریافت پول، کار می کنند.

شما نیز می توانید هم اکنون در یک انجمن فعال شوید. ولی انجمن هایی وجود دارند که مخصوص پناهجویان تشکیل شده اند. اطلاعات در مورد انجمن های جوانان را می توانید از اداره امور کودکان و نوجوانان (Jugendamt) یا از کارگروه های جوانان (Landesjugendring) کسب نمایید.