ankommen.app - Sie können Ärztinnen und Ärzten vertrauen

Navigation und Service

زندگی در آلمان

سلامت

شما می توانید به پزشکان آلمان اعتماد کنید

پزشکی در حال معاینه یک بیمار

پزشک برای این که مشکل شما را تشخیص دهد در ابتدا با شما صحبت خواهد نمود. مشکلات خود را با او در میان بگذارید و چیزی را مخفی نکنید. مهم نیست که مشکل تان جسمی یا روحی است، پزشکان بر اساس قانون موظفند اطلاعاتی را که شما به او می دهید نزد خود محرمانه نگاه دارند. این امر بدین معنا است که آنها اجازه ندارند که اطلاعات در باره شما را به ادارات، کارفرما یا اعضای خانواده تان بدهند، مگر این که خود شما مایل به این موضوع باشید. مثلا پزشک زنان دختر شما بدون اجازه دخترتان نتیجه معاینات را در اختیار شما قرار نخواهد داد.

آیا معنی تشخیص پزشکی را متوجه نمی شوید؟ از پزشک تان سوال کنید!

پس از صحبت با شما، پزشک شما را معاینه خواهد نمود. سپس وی تشخیص پزشکی خود را اعلام می کند. او به شما می گوید که به چه نتیجه ای رسیده است. اگر چیزی را متوجه نمی شوید، از سوال کردن نترسید. بخشی از وظیفه پزشک توضیح تشخیص خود به نحوی است که شما متوجه شوید. چنانچه نمی توان از این امر مطمئن بود، باید پزشک فردی را  که زبان شما را می فهمد برای گفنگو با شما خبر کند ، مثلا یک مترجم.

اطلاعات بیشتر در باره موضوع تندرستی را می توانید در بروشور “راهنمای تندرستی برای پناهجویان در آلمان”

(Ratgeber Gesundheit für Asylsuchende in Deutschland) بیابید. شما می توانید بروشور مزبور را در این جا دانلود کنید و سفارش دهید.