ankommen.app - Was kann man bei Krankheit tun?

Navigation und Service

زندگی در آلمان

سلامت

در هنگام بیماری باید چکار کرد؟

ویترین یک داروخانه

شما می توانید در مواقع بیماری های خفیف مانند سرماخوردگی و سردرد مستقیما از داروخانه دارو بخرید. کارکنان داروخانه می توانند به شما مشاوره نیز بدهند.

اگر بیماری سختی دارید و می خواهید به پزشک مراجعه نمایید، باید ابتدا به اداره خدمات اجتماعی (Sozialamt) مراجعه کنید. آن جا یک برگه اجازه درمان (Krankenschein) دریافت خواهید نمود. با این برگه می توانید به پزشک مراجعه نمایید. هزینه معاینات پزشکی و داروها از طرف اداره خدمات اجتماعی (Sozialamt) تقبل می شود. برای دریافت داروهای قوی تر پزشک به شما نسخه می دهد که با آن باید به داروخانه مراجعه نمایید.

در برخی از ایالت های آلمان (از جمله برمن و هامبورگ) کارت تندرستی (Gesundheitskarte) دیجیتال برای پناهجویان صادر می شود. با کارت تندرستی می توانید مستقیما به پزشک مراجعه کنید و نیازی نیست از پیش به اداره خدمات اجتماعی (Sozialamt) مراجعه نمایید.

کمک فوری – با یا بدون کارت تندرستی (Gesundheitskarte)

در تارنمای Meldebueros.org می توانید فهرست نهاد هایی را که پناهجویان و افراد بدون اجازه اقامت می توانند از آن ها کمک فوری و رایگان دریافت کنند همراه با آدرس آنها بیابید.

اگر قربانی خشونت یا شکنجه هستید یا تجربیات ناگوار دیگری دارید، می توانید در این جا baff-zentren.org کمک دریافت نمایید.

اطلاعات بیشتر در باره موضوع تندرستی را می توانید در بروشور “راهنمای تندرستی برای پناهجویان در آلمان”

(Ratgeber Gesundheit für Asylsuchende in Deutschland) بیابید. شما می توانید بروشور مزبور را در این جا دانلود کنید و سفارش دهید.