ankommen.app - Schulsystem in Deutschland

Navigation und Service

زندگی در آلمان

کودکان

نظام آموزشی در آلمان

کودکی پای تخته سیاه

کودکان از شش سالگی به دبستان (Grundschule) می روند. آن ها تا کلاس چهارم آن جا می مانند. در ایالت های برلین و براندنبورگ دبستان (Grundschule) تا کلاس ششم ادامه می یابد. در دبستان (Grundschule) کودکان، خواندن، نوشتن و ریاضی می آموزند. آن ها هم چنین درس هایی مانند موسیقی، ورزش و علوم یاد می گیرند.

از کلاس سوم به بعد کودکان نمره دریافت می کنند. نمره ها از یک تا شش هستند، و یک بهترین نمره است.

در آخرین سال دبستان (Grundschule) تصمیم گرفته می شود که دختر یا پسر شما بعد از آن به چه دبیرستانی برود. بسته به نتایجی که فرزند شما تا کنون در دبستان داشته است او به یکی از این انواع دبیرستان ها منتقل می شود:

دبیرستان Hauptschule (تا کلاس نهم یا دهم)

دبیرستان Realschule (تا کلاس دهم)

دبیرستان Gymnasium (تا کلاس دوازدهم یا سیزدهم )

در برخی ایالت ها این دبیرستان ها با نام های دیگری شناخته می شوند و یا انواع دیگری از مدرسه وجود دارد، مثلا دبیرستان فراگیر (Gesamtschule). این دبیرستان همه انواع دبیرستان (Hauptschule، Realschule و  Gymnasium) را پیوند می دهد.

پس از پایان موفقیت آمیز دبیرستان Hauptschule یا دبیرستان Realschule فرزندتان می تواند یک دوره آموزش فنی و حرفه ای بگذراند و یا به دبیرستان (Gymnasium) برود. در دبیرستان (Gymnasium) می تواند دیپلم (Abitur) بگیرد. با این دیپلم (Abitur) می تواند یک دوره آموزش فنی و حرفه ای گذرانده یا در دانشگاه تحصیل کند. اگر فرزند شما در یکی از این دبیرستان ها تحصیل کند، به این معنی نیست که تا آخر باید آن جا بماند. تغییر نوع دبیرستان امکان پذیر است.