ankommen.app - Das Fahrrad: Eine gesunde Alternative

Navigation und Service

زندگی در آلمان

تحرک

دوچرخه: جایگزینی سالم

دوچرخه ها روی یک نرده تکیه داده شده اند

بسیاری از افراد در آلمان با دوچرخه خرید یا سر کار می روند. معمولا در و یا کنار خیابان ها مسیر مخصوص دوچرخه وجود دارد. این مسیرها را می توانید از روی تصویر دوچرخه که روی زمین کشیده شده است یا از تابلوی آبی با تصویر دوچرخه سفید رنگ تشخیص دهید . جایی که مسیر دوچرخه وجود ندارد بزرگسالان باید  در خیابان با دوچرخه برانند و کودکان نیز می توانند از پیاده رو استفاده کنند ولی لطفا به عابران پیاده توجه کنید.

به علاوه: هیچ وقت با دوچرخه وارد اتوبان نشوید.

در وهله نخست ایمنی

همیشه توجه کنید که همه بخش های دوچرخه تان کار می کنند و مهم تر از همه چراغ های آن . برای ایمنی خود می توانید از جلیقه شبرنگ و کلاه ایمنی نیز استفاده نمایید. بهتر است به عنوان دوچرخه سوار خیلی دفاعی رانندگی نموده و بر حق تقدم خود خیلی اصرار نورزید. بیش از همه در تاریکی و در مناطق با دید کم تصادف های بین دوچرخه و خودرو ها روی می دهند.

اگر الکل نوشیده اید نباید دوچرخه سوار شوید. صحبت کردن با موبایل نیز در هنگام دوچرخه سواری ممنوع است. کودکان را تنها در صندلی مخصوص کودکان می توان سوار کرد. روی باربند یا میله میانی دوچرخه هیچ وقت نباید کسی را سوار کنید. دوچرخه سواران نیز توسط پلیس کنترل می شوند.