ankommen.app - Bundesländer

Navigation und Service

زندگی در آلمان

نطام سیاسی و حقوقی

ایالت های آلمان (Bundesländer)

ایالات آلمان با بلیط دویج لند کارت

آلمان از 16 ایالت (Bundesländer) تشکیل شده است. وظایفی وجود دارد که دولت مرکزی مسئول انجام آن هاست و سایر مسئولیت ها بر عهده ایالت ها می باشد. موردی که در ارتباط با این امر اکثرا مطرح می شود امر آموزش است. به همین دلیل نظام آموزشی در ایالت های مختلف کمی متفاوت است. نام انواع مدارس فرق می کند یا انواع متفاوتی از مدرسه وجود دارد. اسکان پناهجویان نیز در حوزه کاری و مسئولیت ایالت ها قرار دارد. لذا این امر که آیا شما بعدا در اقامتگاه جمعی و یا در یک آپارتمان اسکان داده می شوید بستگی به ایالتی نیز دارد که در آن زندگی می کنید.