ankommen.app - Rechtsstaat

Navigation und Service

زندگی در آلمان

نطام سیاسی و حقوقی

حاکمیت قانون (Rechtsstaat)

قاضی در دادگاه قانون اساسی

جمهوری فدرال آلمان کشوری دموکراتیک با رفاه اجتماعی و حاکمیت قانون است. به صورت ساده یعنی: ادارات و نهادها نمی توانند هر کاری دوست دارند بکنند. آن ها باید به مقررات و قوانین پایبند باشند. به حقوق بنیادین و اساسی شهروندان مانند آزادی دین، آزادی بیان و برابری حقوق نیز نباید خدشه ای وارد گردد.

پلیس و دادگاه ها به شما کمک می کنند

اگر احساس می کنید حقوقتان پایمال شده اند می توانید با پلیس تماس بگیرید و یا به دادگاه شکایت کنید. دادگاه های آلمان مستقل هستند. آنها اجازه ندارند که از جانب ارگان های سیاسی تحت تأثیر قرار گیرند. این یکی از ستون های مهم دموکراسی است. قضات نمی توانند به دلخواه تصمیم بگیرند. آن ها باید همواره به قانون اساسی و سایر قوانین پایبند بمانند.