ankommen.app - Die deutsche Verfassung

Navigation und Service

زندگی در آلمان

نطام سیاسی و حقوقی

قانون اساسی آلمان (Verfassung)

قانون اساسی آلمان

اساس هم زیستی در آلمان یک قانون بنیادی(Grundgesetz) است. این قانون بنیادی(Grundgesetz) قانون اساسی ملی آلمان می باشد. این قانون حاوی مهم ترین مقررات ما است. قانون اساسی به شما اطمینان می دهد که از کرامت انسانی توسط قانون و پلیس حفاظت می شود. شکوفایی آزاد شخصیتی افراد تا جایی که به حقوق دیگران آسیبی وارد نشود از این جمله به شمار می آید.

یک اصل بنیادی دیگر در آلمان برابری تمام افراد فارغ از جنسیت، گرایش جنسی، ملیت، دین یا گرایش سیاسی می باشد. پلیس و قاضی ها حق ندارند بنا به این دلایل با شما رفتار متفاوتی داشته باشند. تبعیض در محل کار نیز ممنوع می باشد.

برابری و آزادی ادیان

بخش دیگری از اصول قانون اساسی آلمان آزادی دین، عقاید و مطبوعات و همچنین آزادی تجمعات است. ولی قانون اساسی تنها شامل حقوق نیست. از این قوانین وظایفی نیز مشتق می شوند. مهم ترین آن ها این است که همه باید قوانین را رعایت نمایند. تنها در این صورت همزیستی خوب و مطبوع تضمین می شود.