ankommen.app - Constanze aus Spanien

Navigation und Service

زندگی در آلمان

کونستانس آلوارس اهل اسپانیا

کونستانسه (Constanze)، اهل اسپانیا

خانمی مقابل یک دیوار ایستاده است

43 ساله، خبرنگار زن

“در اسپانیا خانواده جایگاه و ارزش دیگری دارد. در آلمان بیشتر به فردیت اهمیت داده می‌شود، یعنی پرسش هایی مانند: “آینده من چگونه خواهد یود؟”، “چگونه می ‏توانم خواسته های خود را تحقق ببخشم؟”. فرد بیشتر مورد توجه است. اینجا افرادی هستند که پدر ومادر خود را تنها یک بار در سال می ‏بینند. مسلما در اسپانیا نیز چنین افرادی وجود دارند، اما مثل این جا آن قدر زیاد نیستند. آنجا همدیگر را بیشتر می‌بینند، با هم بیشتر صحبت می ‏کنند و بیشتر تلفنی حرف می‏زنند. آنجا نزدیکی خاصی وجود دارد.”