ankommen.app - Niki aus Griechenland

Navigation und Service

زندگی در آلمان

کونستانس آلوارس اهل اسپانیا

نیکی (Niki)، اهل یونان

خانمی در خیابان ایستاده است

63 ساله، صاحب رستوران

مدت اقامت در آلمان بیش از 40 سال

“به نظر من خوب است که مقررات وجود دارند. به عنوان مثال کسی اجازه ندارد در پارک ها کباب درست کند. بدین ترتیب می‏توان از طبیعت محافظت کرد و برای سایر افراد نیز مزاحمت ایجاد نمی شود. اگر قرار باشد که مردم اجازه داشته باشند همه جا جشن بگیرند، کسانی که مایلند استراحت کنند کجا می توانند بروند. به نظر من مقررات مزبور برای همه خوب است.”