ankommen.app - Su aus der Türkei

Navigation und Service

زندگی در آلمان

کونستانس آلوارس اهل اسپانیا

سو (Su)، اهل ترکیه

مردی با عینک

49 ساله، نویسنده

اقامت در آلمان از دوران کودکی

“در ترکیه موضوع ها بیشتر غیرمستقیم بیان می‏ شوند. در آلمان شیوه انتقاد مستقیم تر و سریع تر است. در ترکیه سعی می‏ شود که چنین امری را محترمانه تر بیان کنند. به عنوان مثال برای یک فرد که اهل ترکیه است بسیار سخت است که هدیه ای را نپذیرد. سعی بیشتر بر این است که از هدیه تعریف کنند و بگویند از هدیه بسیار خوششان آمده است.”