ankommen.app - Wie wird in Deutschland Müll getrennt?

Navigation und Service

زندگی در آلمان

محیط زیست

تفکیک زباله در آلمان چگونه انجام می شود؟

سطل آشغال های روبروی پرچین

در آلمان نیز بخش زیادی از زباله ها بازیافت می شود. تقریبا همه جا ظرف های مخصوص شیشه، پلاستیک، فلز و کاغذ وجود دارد. اینها همگی مواد خام با ارزشی هستند، که با آن ها محصولات جدید فراوانی تولید می شوند. مثلا از روزنامه های کهنه مجددا کاغذ جدید تولید می شود.

چه چیزهایی را باید در ظرف زباله های ارگانیک (Bio-Tonne) انداخت؟

در برخی جاها می توان زباله هایی مانند باقی مانده میوه و سبزی را در سطل های ویژه انداخت. این زباله های ارگانیک مجددا به خاک تبدیل می شوند.

لذا باید با دقت هر زباله ای را در ظرف مربوطه انداخت. در این مورد بهترین کار این است که اطلاعات مربوطه را از همسایه ها یا سرایدار خانه کسب نمایید. تفکیک زباله بخش مهمی از حفاظت محیط زیست می باشد. به علاوه بازیافت زباله یک شاخه صنعتی و اقتصادی مستقل با فرصت های شغلی فراوان می باشد.