ankommen.app - Wo darf man in Deutschland rauchen?

Navigation und Service

زندگی در آلمان

محیط زیست

در آلمان در چه جاهایی سیگار کشیدن مجاز است؟

علامت سیگار کشیدن ممنوع

در آلمان در اماکن زیادی استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است. این موضوع شامل اماکن عمومی مانند ادارات، سینماها، تئاترها، دانشگاه ها، بیمارستان ها و همچنین فرودگاه ها و ایستگاه های راه آهن می شود. همچنین در بارها، کافه ها، رستوران ها و دیسکوها:  استعمال دخانیات اکیدا ممنوع، یعنی سیگار روشن نکنید.

به مکان های مخصوص استعمال دخیانیات توجه کنید

در اکثر دفترهای کار نیز استعمال دخانیات ممنوع است. برخی شرکت ها برای همکاران سیگاری خود فضاهای مجزایی ایجاد کرده اند. این فضاهای مجزا برای استعمال دخانیات در فرودگاه ها و ایستگاه های راه آهن نیز وجود دارند. افراد سیگاری که شب ها با دوستان خود به یک بار می روند باید برای استعمال دخانیات به بیرون از بار و جلوی در بروند. ته سیگارها را باید فقط در سطل های مخصوص ته سیگار انداخت و نه در خیابان.