ankommen.app - Welche Regeln stehen in der Hausordnung?

Navigation und Service

زندگی در آلمان

مسکن

چه مواردی در دستورالعمل نظم خانه شامل می باشند؟

مردی با دستگاه برگ روب

فارغ از این که در اقامتگاه عمومی یا  در آپارتمان زندگی می کنید: همه جا دستورالعمل نظم خانه وجود دارد. این مقررات هم زیستی مسالمت آمیز را برای تمام ساکنان امکان پذیر می کنند. موارد زیر مهم ترین آنها هستند:

سر و صدا: کلیه ساکنان خانه موظفند از سرو صدا کردن تا حد امکان خودداری کنند. توجه ویژه ای باید در ساعات بین 13 تا 15 و 22 تا 6 بامداد داشت، زیرا این اوقات، ساعات آرامش و استراحت هستند. یک شنبه ها و روزهای تعطیل نیز باید در تمام روز سکوت رعایت شود.

دفع زباله: زباله ها باید در ظرف های مخصوص انداخته شوند. برای کاغذ و مقوا، میوه و سبزی و برای سایر زباله ها ظرف های متخلفی وجود دارد.

تهویه: لازم است که پنجره ها را مرتبا باز کنید تا هوای تازه وارد خانه شود. بدین وسیله می توانید به عنوان مثال از بروز قارچ در خانه جلوگیری کنید.