ankommen.app - Bei der Übergabe alles aufschreiben

Navigation und Service

زندگی در آلمان

مسکن

در هنگام تحویل گرفتن خانه همه چیز را یادداشت کنید

آپارتمانی خالی با کارتن های اسباب کشی

در اغلب موارد علاوه بر اجاره نامه معمولا باید پروتکل تحویل را نیز در هنگام تحویل گرفتن خانه امضا نمایید. در این فهرست وضعیت خانه در زمان تحویل آن نگاشته می شود. هر چیزی که در خانه خراب است باید در این پروتکل ثبت شود. در هنگام پس دادن خانه مجددا خانه بررسی می شود. آن وقت شما باید کلیه خسارت هایی را که در پروتکل ثبت نشده باشند را بپردازید.