ankommen.app - Darf ich mit eine Wohnung suchen?

Navigation und Service

زندگی در آلمان

مسکن

آیا اجازه دارم برای خود خانه پیدا کنم؟

کلید و نقشه آبارتمان

پس از فرستاده شدن به یکی از ایالات، ابتدا در مرکز پذیرش اولیه (Erstaufnahmeeinrichtung) اسکان داده می شوید. معمولا باید حداقل شش هفته تا حداکثر شش ماه در این مرکز بمانید. این مراکز معمولا در نزدیکی دفاتر اداره فدرال امور مهاجرت و پناهندگان (Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge) قرار دارند. بدین ترتیب شما برای دادن درخواست پناهندگی مسیر کوتاهی را باید طی کنید. پس از پایان زمان اسکان در مرکز پذیرش اولیه (Erstaufnahmeeinrichtung) به محل های دیگری منتقل می شوید. این مکان ها بسته به ایالت و بخش ایالتی مربوطه اقامتگاه های جمعی یا آپارتمان خواهد بود. ممکن است حتی اگر اقوامتان در همان ایالت ساکن باشند بتوانید نزد آن ها زندگی کنید.

این که آیا اجازه دارید از اقامت گاه جمعی به خانه منتقل شوید بستگی به ایالتی که در آن زندگی می کنید و شرایط فردی تان دارد. اگر به شما اجازه داده شود که برای خود خانه ای بیابید باید از قبل از اداره خدمات اجتماعی (Sozialamt) سقف اجاره بهای ماهیانه را سؤال کنید.