ankommen.app - Ehe und andere Beziehungen

Navigation und Service

زندگی در آلمان

هم زیستی

ازدواج و سایر انواع زندگی مشترک

هواخوری پاییزی در پارک Schloss ، خانمی با کالسکه بچه

ازدواج کرده یا مجرد، با فرزند یا بی فرزند، دارای فرزند بدون شریک زندگی و یا دارای فرزند با شریک زندگی و  … در آلمان در کنار زناشویی سنتی بین زن و مرد انواع فراوان دیگری از زندگی مشترک وجود دارد. در حال حاضر زوج های همجنس نیز می توانند به صورت رسمی با هم زندگی و فرزند خود را بزرگ کنند. همچنین زندگی مشترک زوج های دارای ملیت و دین های مختلف نیز رایج است.

انسان ها در آلمان خودشان تصمیم می گیرند که چگونه زندگی کنند

در بیشتر خانوارها افراد به صورت خانواده، چه با فرزند و چه بدون فرزند باهم زندگی می کنند. تصمیم به تنها زندگی کردن نیز بخشی از واقعیت جامعه است: تقریبا 17 درصد جامعه این مسیر را انتخاب نموده اند. پدران و مادرانی که فرزند یا فرزندان خود را به تنهایی بزرگ می کنند حدود هشت درصد خانوارها را تشکیل می دهند. در بین اینها تعداد مادرانی که فرزند یا فرزندان خود را به تنهایی بزرگ می کنند نه برابر این گونه پدران است.

قانون اساسی آلمان به هر فردی این اجازه را می دهد که برای شیوه زندگی خود تصمیم بگیرد. این آزادی شامل این موضوع هم می شود که فرد می خواهد تنها، در یک رابطه آزاد و یا در یک رابطه زناشویی زندگی کنند. در نتیجه در آلمان انواع متنوعی از اشکال خانواده و زندگی مشترک وجود دارد.