ankommen.app - Wir sind alle gleich

Navigation und Service

زندگی در آلمان

هم زیستی

ما همه برابر هستیم

یک زوج همجنسگرا

“مردان و زنان دارای حقوق یکسان می باشند”: این یکی از اصول کلیدی قانون اساسی آلمان است. در دهه های گذشته در آلمان تلاش های فراوانی انجام شده است تا این جمله به حقیقت بپیوندد. زنان می توانند شغل خود را آزادانه انتخاب کنند. آن ها می توانند در ارتش کار کنند و یا صدر اعظم شوند. زنان بر خلاف چهل یا پنجاه سال پیش می توانند برای تمام بخش های زندگی خود تصمیم گیری کنند.

البته این موضوع که زنان و مردان دارای حقوق برابر هستند به این معنی نیست که در آلمان هیچ مشکلی وجود ندارد. به عنوان مثال همیشه نمی توان خانواده و کار را با هم هماهنگ نمود. ولی قانونگذاران فعالانه با این نابرابری ها مبارزه می کنند.

مردان و زنان حقوق یکسانی دارند

جمله “همه در برابر قانون یکسانند”، به این معنی نیز می باشد که هیچ کس به خاطر رنگ پوست، دین و یا گرایش جنسی نباید مورد تبعیض قرار گیرد. در مواقعی که مورد تبعیض قرار گرفتید یا احساس تهدید نمودید می توانید با پلیس تماس بگیرید. برای دریافت کمک و پشتیبانی به دفتر دولت فدرال برای مبارزه با تبعیض (Antidiskriminierungsstelle) مراجعه نمایید. مراکز مشاوره را این جا می یابید.